Regulamin Konkursu

Home/Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji konkursu p.n. „Wyprawka dla Maluszka” (zwanego dalej Konkursem).
  4. Właścicielem bloga www.piekne-rzeczy.pl jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Avalon Trade prowadzonego przez Ludmiłę Włodarczyk w ramach Programu AIP (zwaną dalej Organizatorem).
  5. Fundatorem nagrody jest firma: Canpol I Sp. z o. o. SKA z siedzibą w Warszawie, 02-884 Warszawa przy ul. Puławskiej 430, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164078, NIP: 118-00-28-608, Regon: 015495694 (zwana dalej Sponsorem). Sponsor odpowiada za wysyłkę nagrody do Zwycięzcy konkursu.
  6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisami społecznościowymi Facebook® ani jego właścicielami czy administratorami. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratorów serwisu społecznościowego Facebook®.
  7.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Konkurs rozpoczyna się dnia 28.12.2016 r. o godz. 20:00 i zakończy się w dniu 03.01.2017 r. o godzinie 23:59 (dalej: Czas Trwania Konkursu).
  2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu, należy nadsyłać do: 03.01.2017 r., do godziny 23:59.

3. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe oraz posiadające adres dla doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej Uczestnikami), mające pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu.
  5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami Regulaminu.

4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

  1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: Jakie 3 nietypowe rzeczy, Twoim zdaniem, mogą okazać się bardzo przydatne w wyprawce dla noworodka? Odpowiedź uzasadnij.
  3. Organizator dokona oceny Prac konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 1 zwycięską pracę, która zostanie wyróżniona nagrodą (zwaną dalej: Nagroda).
  4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. NAGRODA

  1. Nagrodą jest zestaw ufundowany przez Sponsora: Elektryczny sterylizator parowy i butelki „Little Cutie”.
  2. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników przesłać Organizatorowi na adres mailowy: kontakt@piekne-rzeczy.pl informacje niezbędne do wysyłki nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłana Nagroda, adres mailowy i numer telefonu.
  3. Sponsor, firma Canpol, przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Zostanie ona przekazana przez Sponsora na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzca zobowiązany jest do udostępnienia Sponsorowi informacji niezbędnych w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Sponsora.
  4. W przypadku nienawiązania kontaktu przez Zwycięzcę z Organizatorem Konkursu w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników, jak również w przypadku podania nieprawidłowego adresu lub danych, uniemożliwiających otrzymanie nagrody albo spełnienie przez Sponsora obowiązków podatkowych, Organizator zdyskwalifikuje Zwycięzcę i wyłoni spośród Uczestników kolejnego Zwycięzcę.
  5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH

  1. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej, Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż w Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie tych praw przez Organizatora. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest równocześnie Administratorem tych danych. Będą one przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 t. j. z późn. zm.).
  2. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sponsora: firmę Canpol I Sp. z o.o. SKA na potrzeby organizacji konkursu, wysyłki nagród i wypełnienia obowiązków podatkowych. Dane uzyskane w związku z organizacją konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).
  3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz przekazane Sponsorowi w celu wysłania przez niego nagrody do Zwycięzcy i wypełnienia przez sponsora obowiązków podatkowych.
  4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
  6. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym osobom: Ludmiła Włodarczyk, dane kontaktowe: kontakt@piekne-rzeczy.pl
  7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcach i wyróżnionych uczestnikach Konkursu.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Zabroniona jest przez Uczestnika transmisja danych obejmujących informacje i treści o charakterze bezprawnym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesłane do serwisu materiały oraz skutki ewentualnego ich opublikowania.

9. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu powinny być kierowane przez Uczestników w formie elektronicznej na adres: kontakt@piekne-rzeczy.pl. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz podstawy zgłaszanej Reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od chwili jej doręczenia na wyżej wskazany adres.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.